Bemutatkozunk

ZsirafHonlapraA Linda Családi Bölcsőde és Babajátszó 2014-januárjában nyitott meg Dunakeszin. Elsődleges célunk az, hogy a gyermekek szeretetteljes környezetben töltsék el idejüket, mialatt a szülők nyugodtan tudják végezni tennivalóikat. Napközink minden élethelyzethez alkalmazkodik, így segítséget nyújtunk olyan szülőknek is, akik nem kívánják minden nap bölcsődében, óvodában elhelyezni gyermekeiket.

Mivel szerintünk a szereteten, biztonságon és a gondtalan játékon túl az egyik legfontosabb tényező, hogy mit eszik a gyermek, így ételeinket helyben készítjük el minőségi, bio alapanyagokból. A lekvárt, kompótot, kenyereket, stb mind magunk sütjük-főzzük, a hozzávalókat is ellenőrzött forrásokból szerezzük be.

 

 

Szakmai programunk főbb fejezetei:

A családi napköziben történő gondozás előnyei:

 • családias környezet, mely lehetővé teszi az egyénre szabott nevelést, foglalkoztatást, gondozást.
 • a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb létszámú gyermek közösségekben
 • a családi körülmények megkönnyítik a kisgyermek számára a szülőtől való elszakadást, előkészítik a későbbi nagyobb gyermek közösséghez való zökkenő mentesebb csatlakozást (pl. óvoda)

Saját nevelési céljainkat és feladatainkat a családi nevelés kiegészítéseként terveztük meg, mert tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége.

Működési célunk,

 • hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára, lehetővé tegyük, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket.
 • hogy családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek számíthat rá. A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk – ez utóbbit egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani.
 • a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi napköziben koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hátteret biztosítsunk a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez. Biztosítjuk, hogy a gyermekeket az egyéni igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően a legoptimálisabban fejlesszük.

 

 Kiemelt szakmai céljaink

Fő feladatunknak tekintjük az 1-4 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. Gondozásukon túl, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztését, foglalkoztatását családias hangulatban.

A családi napköziben vegyes korosztály van együtt. Ez nagyon jó lehetőség a különböző viselkedésformák, ill. élethelyzetek megtapasztalására. Egymásra figyelés, egymás segítése, együttérzés, egymáshoz való alkalmazkodás formájában.

A nagyok segíthetik a kicsiket, és a kicsik tanulhatnak a nagyoktól (persze ez fordítva is előfordulhat). Az együtt játszás élménye minden gyereknek sokat jelent, és a kis létszám miatt nem valószínű, hogy valaki kimaradna belőle.

Családi bölcsődénkben a szolgáltatást nyújtó személynek és munkatársának képzését, önképzését a változó feltételek, kihívások miatt fontosnak tartjuk.

A rendszeres képzések módja: szakmai megbeszélés, pedagógiai-pszichológiai szakelőadás, szituációs gyakorlatok. Napi kapcsolatot tartunk máa családi bölcsőde vezetőkkel, bölcsődékkel, óvodákkal és más szociális és pedagógiai szakterületekkel (internet útján, személyes látogatásokkal). Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakirodalmat, a jogszabályokat.

A családi bölcsőde működéséhez nélkülözhetetlen követelmény az illetékes Kormányhivatal és az önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi osztályával, módszertannal, képzőhellyel, valamint az ÁNTSZ munkatársaival való folyamatos kapcsolattartás.

 

Napirendhez kapcsolódó feladatok és tevékenységek (1-4 éves gyermekekre tervezve)

A következő alapelvek megvalósítását tartom fontosnak:

– Programunkban a mozgásfejlesztést helyezzük előtérbe. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába foglal, és az egész személyiség fejlődését elősegíti. Kedvezően befolyásolja az értelmi és a szociális képességek alakulását is. Az úszásnak, a tornának, játékos mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek a teremben és a szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában a hét minden napján – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk. A családi napközinek saját szánkópályája van, így a téli sportokat is örömmel élvezhetik a gyermekek.

A sport számunkra a mindennapi élet része, ezért minden nap tornázunk, vagy sportolunk.

A mozgásfejlesztés célja:

 • A gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése.
 • A rendszeres mozgással egy egészséges életvitel megalapozása.
 • A mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása.
 • A testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs).
 • Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése.

 

A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. A családi napközibe különböző korosztály részére nyújtunk szolgáltatást. Napközinkben jellemzően egy korosztály jelenik meg. Az 1-4 éves gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően – különböző gondozási és nevelési feladatokat jelentenek. A gondozási műveletek különösen fontosak a kisgyermekek esetében.  A még nem szobatiszta csecsemő korosztály több és kiemelt figyelmet igényel gondozása során. Törekszünk arra, hogy ezek az események örömtelik legyenek a gyermekek számára. Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kiscsoportos – a korosztálynak megfelelő – foglalkoztatás keretei között sok-sok testmozgással. Az erkölcsi értékek kialakításában nagy hangsúlyt fektetünk a jó-rossz felismertetésére, az őszinteségre, az igazmondásra, a felelősségvállalásra, a gyengébbek védelmére és segítésére. Fontos, hogy a napközibe járó gyerekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés szabályait.

Szülőkkel való kapcsolattartásban kiemelten fontos a bizalom és tisztelet a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében. Fontos a gyermek családjában kialakult szokások tiszteletben tartása. Egyértelmű a szülő elsődleges szerepe és befolyása a gyermek fejlődése érdekében. Kezdeményezem a szülőkkel való jó kapcsolatot. A családi napközi szeretetteljes, közvetlen kapcsolaton alapul.

– Az egyéni bánásmód elvén alapuló megismerési folyamat elősegíti a gyermek harmonikus testi-lelki fejlődését. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni fejlődését. Elfogadjuk a gyermek vallási, világnézeti, etnikai hovatartozását. Pozitívnak tartom, hogy ez által a gyermekek megismernek minél több kultúrát, hagyományt, elfogadják egymástól való különbségeiket.

– A gyermek biztonságérzetét erősíti az állandóság és rendszeresség a mindennapok során. Kiváltképp fontosnak tartom az önállóság és aktivitás támogatását, a biztonságos és az 1-4 éves korosztálynak megfelelő játékeszközök biztosítását számukra. A gyermek szocializálódása során fontos a kompetenciák elismerése és partnerkapcsolat feltételeinek megteremtése. Elsődleges feladatom a gyermek támogatása rendszeres pozitív megnyilvánulásokkal, személyiségének megbecsülése és értékének kifejezése.

– A gyermek folyamatos beszoktatása terén rugalmasnak kell lennünk, kiszolgálva a szülő-gyermek igényeket, mivel a gyermek számára belépni egy közösségbe, napközben távol lenni a szülőtől új tapasztalatokat jelent. A beszoktatás a gyakorlatban a szülővel együtt történik, a szülő részt vesz pár nap erejéig a családi napközi életében, így biztosítva azt, hogy a gyermek hozzászokjon az édesanyától való hosszabb-rövidebb távolmaradáshoz. Ezen folyamat során megkérem a szülőket, hogy meséljék el a családban kialakított szokásokat. A sikeres procedúra végén a gyermek sírás nélkül válik el a szüleitől, jókedvűen játszik, jó étvággyal eszik, beilleszkedik a társaságba és a napi tevékenységekben aktívan részt vesz.

– A gondozási feladatok a napirend állandó, újra és újra előforduló pontjai. Nélkülözhetetlen a gyermekek egészséges életmódja, megfelelő fejlődése szempontjából. Nagyon fontos az, hogy szem előtt tartsuk a gyermekek életkori sajátosságait és egyéni igényeiket, aszerint valósítsuk meg a gondozást. A gondozási teendők is a napi rendszerességen alapulnak, ezeket beépítjük a gyermek életvitelébe. Folyamatos, állandó feladat az egészség megőrzése, testápolási rutin, testmozgás és az egyéb gondozási feladatok. A gyermekek életkori sajátosságaihoz mérten különböző testápolási feladatokat kell ellátni (pelenkázás, tisztálkodás, szobatisztaságra való nevelés, biliztetés, WC használat, kézmosás, fogmosás, stb.) A szülővel közös célunk, hogy a gyermekek segítségünk mellett gyakorolhassák ezen feladatokat, míg ezek szokássá válnak, esetleg önállóan elvégezni tudják.

– Az egészséges, választékos táplálkozásra szoktatás a gyermek későbbi fejlődése során is fontos, hiszen a gyermek korai éveinek étkezési szokásai hozzájárulnak a későbbi étkezéshez való hozzáállásához is. A szülővel megbeszéljük a gyermek egyéni igényeit is, külön rákérdezve az esetleges ételérzékenységre (liszt-, tejallergia, stb.), ezt figyelembe véve és a korosztály igényeihez mérten tervezzük meg a gyermekek étrendjét. Az étkezések rituáléját beépítjük a gyermekek életmódjába, az étkezésekhez nyugodt, kulturált körülményeket biztosítunk. Fontosnak tartom, hogy a gyermekeknek elmagyarázzuk, miért fontos az egészséges étkezés és mely ételek egészségesek, melyek kevésbé, ezzel gyarapítva tudásukat, amit a mindennapok során hasznosítani is tudnak.
Az ételt mi magunk készítjük a gyermekeknek. A menüt mindig úgy állítjuk össze, hogy az megfeleljen a gyermekek egészséges étkeztetése és életkori igényeik szempontjából. A HACCP élelmiszerbiztonsági előírásokat betartva igyekszünk a gyermekeket a számukra eddig ismeretlen ételek ízével, elkészítési módjával megismertetni, közvetlen modellt nyújtva ezzel a családoknak is a korszerű táplálkozás kialakításához. Preferáljuk a vitaminban gazdag zöldségeket, gyümölcsöket nem csak főtt formában, hanem nyersen is. A nyers zöldségekből, gyümölcsökből a gyermekekkel közösen készítünk (pl. frissen préselt, magas rosttartalmú gyümölcsleveket, gyümölcssalátákat, zöldségsünit, zöldségsalátát). Célunk, hogy megismerjék és helyesen használják az étkezéshez szükséges tárgyakat (evőeszköz, pohár, szalvéta), ismerkedjenek meg a kulturált étkezés szokásaival, szabályaival.

– Az öltözködésre mindig biztosítunk megfelelő helyet és időt a gyermekek számára. A kisebbeket – a gyermek közreműködését kérve és elfogadva – mi öltöztetjük fel. A nagyobbakat – akik már önállósodni próbálnak – kis székre, padra vagy földre tett matracra ültetjük, ahol kényelmesen próbálkozhatnak az egyes ruhadarabok felvételével. Semmiképpen nem sürgetjük őket, hiszen a begyakorláshoz sok idő kell, de gyakori dicsérettel ösztönözzük őket a sikerre. Célunk, hogy a gyerekek ismerjék fel saját ruhájukat, cipőjüket, a nagyobbak próbálkozzanak az öltözködéssel önállóan, ruhájukat próbálják segítséggel ki és begombolni, fel és levenni.

– A gyermekeknek életkoruk és egyéni igényeik szerint van szükségük az alvásra, pihenésre. A gyermekeknek külön fekhelyet és igény szerint délelőtti, alvási lehetőséget biztosítunk. A gyermekek egymásba rakható korszerű ágyakon alszanak. Alváshoz csendes, nyugodt légkört teremtünk, mese, halk zene alkalmazásával.

– Rendkívül fontosnak tartom a gyermekek tapasztalatszerzések útján kialakult tanulás elősegítését. A felnőtt által kezdeményezett tevékenységek során a spontán játékos tapasztalatszerzések melletti tanulásnak elengedhetetlen szerepe van.

– A kisgyermeknek természetes életformája, központi tevékenysége és legfőbb öröme a játék. A játék segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi- az értelmi- az érzelmi és a szociális fejlődést. A gyermek játékát elsősorban a megfelelő hely, idő, légkör és eszköz biztosításával tudjuk segíteni. Követjük a gyermekek kezdeményezéseit, magatartásunkkal, javaslatainkkal, információinkkal támogatjuk az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A játék területek kialakításánál figyelünk arra, hogy legyen lehetőség aktív és csendes játékra, pihenésre, piszkolással járó tevékenységek (festés, vizezés) végzésére, és aktív mozgásra. A játékoknak állandó helyük van, ez ösztönzi a gyermekeket az önállóságra és rendszeretetre. A gyermekek számára a különböző játékfajtákhoz (gyakorlójáték, konstrukciós-építő játék, szerepjáték, szabályjáték) biztosítjuk a megfelelő játékeszközöket. Húzható, tologatható, rakosgatható játékok, öltöztethető babák, autók, amelyekbe rakodhatnak, szállíthatnak, vagy maguk is beleülhetnek.
Nagy lehetőségeket rejt a gondolkodásfejlesztés terén a bábozás. A 1,5-3 éves gyermekek már jól megértik a bábokkal bemutatott rövid történeteket. A kezükre húzott bábok, arra ösztönzi őket, hogy ők is megszólaltassák a játékot, emellett kiváló feszültségoldó hatása is van. A 3-4 éves gyermekek már önállóan el tudják bábozni a már jól ismert meséket.

– A tisztálkodás keretében pelenkázás, WC és bili használat után minden alkalommal kezet mosnak a gyermekek. Ehhez biztosítjuk számukra a folyékony szappant, a folyó meleg vizet, minden gyermek számára külön jelével ellátott törölközőt. Minden gyermeknek lesz külön fésűje, a már fogat mosóknak pedig saját fogkeféje, fogmosó pohara bejelölve és fogkrémje. Ezek az eszközök a gyermekek számára könnyen hozzáférhetőek és esztétikusak.
Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a pelenkázás, biliztetés, WC használat a gyermek fejlettségének megfelelően történjen. A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen tervezzük meg, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra.
Cél: Ismerkedjenek meg a testápolási teendőkkel, a tisztálkodáshoz szükséges eszközökkel. Ismerjék a tisztálkodás sorrendiségét. Segítséggel mossanak kezet, használják, jellel ellátott törölközőjüket. Ismerjék a papír zsebkendő használatát és segítséggel használják is azt.

– Az apróságok kíváncsisága végtelen, ezt érdemes kihasználni, hogy minél több tapasztalatot, ismeretet szerezzenek. A mi feladatunk segíteni őket, hogy felfedezhessék a világot, környezetükkel ismerkedjenek. Sokféle és sokszínű lehetőséget kínálunk mindennapi tevékenységeinkben, játékainkban séták és kirándulások alkalmával.
A rácsodálkozás a felfedezés jelentsen örömet a gyerek számára (pl. egy színes pillangó, vagy egy szép színű őszi falevél). Fontos feladatunknak tekintjük, hogy mindig hallgassuk meg a gyerekek kérdéseit, közléseit és reagáljunk is rá. Beszélgessünk a gyerekekkel, családról, évszakokról, a testünkről, állatokról, növényekről, gyümölcsökről, színekről, járművekről és minden olyanról, ami megjelenik a hétköznapjaikban, a valós környezetükben.

– A kisgyerekeknek nagy szüksége van az ünnepek örömére. A családi ünnepeket érzelmileg és hangulatilag készítjük elő, de az ünnep örömét nem vesszük el a gyermek családjától.

 • Mikulás: az első közös ünnepi készülődés.
 • Húsvét: tojásfestés, locsolkodás.
 • Karácsony: egy délutáni összejövetel a szülőkkel közösen, ahol a mindennapi rohanásból egy kicsit mindenki megpihenhet.

 

A családi napközi a szülőkkel közösen tartott ünnepei:

 • Farsang: azt gondoljuk a szülők is szívesen részt vesznek a gyerekekkel egy kis jelmezes mulatságban.
 • Anyák napja: a gyermekek köszöntik anyukájukat, apró ajándékkal, verssel, dallal.
 • Születésnap: felköszöntjük az ünnepeltet